Boot Keukens Disclaimer

E-MAIL DISCLAIMER

Onze e-mailberichten zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt op grond van, op basis van wet- of regelgeving of overeenkomst. Als een ander dan geadresseerde e-mailberichten ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij/zij wordt verzocht onmiddellijk Boot Keukens telefonisch of via de mail op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Boot Keukens kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van en de schade door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van e-mailberichten.

DISCLAIMER

Ondanks de constante en intensieve zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Boot Keukens. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door onze website verkregen is.